Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka svoje djelovanje i rad temelji na odredbama Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. godine, Dopunskim protokolima Ženevskim konvencijama (Protokol I, Protokol II i Protokol III), Rezolucijama Međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te na načelu solidarnosti, načelima međunarodnog humanitarnog prava i temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

 

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa. U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnoga pokreta Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca i kao punopravni član Društva Crvenog križa Primorsko – goranske županije i saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka djeluje na području grada Rijeke te u gradovima Bakar, Kraljevica, Kastav i u općinama Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo.

Udruga nosi naziv «Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka »

Skraćeni naziv udruge glasi « GDCK Rijeka ».

Sjedište Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa je u Rijeci, Trg Republike Hrvatske 2/II.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka je neprofitna pravna osoba.

 

Znak Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka identičan je znaku Hrvatskog Crvenog križa. To je crveni križ na bijelom polju, koji se koristi u skladu sa Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. i njihovim Dopunskim protokolima - Protokol I, Protokol II i Protokol III (dalje u tekstu: Ženevske konvencije), Pravilima o upotrebi znaka Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca u nacionalnim društvima (izmijenjenim i dopunjenim 1991. godine), Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu i drugim propisima te rezolucijama Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o korištenju znaka i naziva crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala.

 

Uz znak se može staviti natpis Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka.

Zastava Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka identična je zastavi Hrvatskog Crvenog križa bijele boje pravokutnog ili kvadratnog oblika sa znakom crvenog križa u sredini. Znak crvenog križa je veličine razmjerne veličini zastave.

Pečat Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka je okrugla oblika sa znakom crvenog križa u sredini otisnut crvenom bojom, a uz rubni dio pečata je natpis: «Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka».

 


GDCK Rijeka ostvaruje neposrednu suradnju i ima pravo, ali i obvezu zastupati članstvo i njegove interese pri Društvu Crvenog križa Primorsko-goranske županije i Hrvatskom Crvenom križu te pri institucijama i tijelima na području djelovanja.

GDCK Rijeka u javnom životu gradova Rijeke, Bakra, Kraljevice i Kastva i općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo na području svoga djelovanja, djeluje na osnovu temeljnih načela Međunarodnog pokreta i neovisno je u svom djelovanju.

GDCK Rijeka surađuje s tijelima vlasti gradova Rijeke, Bakra, Kraljevice i Kastva i općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo na poslovima zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, obrane, civilne zaštite i dr. u svojstvu povlaštenog partnera na temelju odredbi Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te preuzetih međunarodnih ugovora i zaključaka konferencije Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

GDCK Rijeka surađuje s drugim udrugama i institucijama koje promiču i ostvaruju srodne humanitarne ciljeve i programe.

 

Članstvo u GDCK Rijeka je dobrovoljno neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

 


Skupština GDCK Rijeka

Skupština GDCK Rijeka je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika - zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.

 

Temeljem članka 21. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, Skupština Gradskog društva Crvenog križa Rijeka na sjednici održanoj 22.12.2016. donijela je Odluku o broju članove Skupštine budućeg mandata 2017.-2020. godine, prema kojoj su članovi Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka:

 

Kim Anić                            - Predsjednica

Milena Bačkov Kolonić

Nada Badurina

Darinka Ban

Ivo Bogović

Snježana Buneta Skorup

Tihomir Čolak

Vida Fatur

Marino Guidi

Mladen Hlača

Suzana Janković

Arsen Jardas

Evica Kostović

Nada Kovačević

Karin Kuljanić

Etelka Licul

Nađa Mađarević

Ljiljana Manola

Lorena Marotti

Karla Mušković

Nives Ostojić Vranković

Milan Pajdak

Lidija Perušić

Zorina Pinoza Kukurin

Vesna Purković

Marija Saršon

Davor Simone

Rina Srdoč

Mauro Sterpin

Danijela Tibljaš

Ada Večerina

Ivo Vidotto

Anđelka Vukelić Sanković

Goran Vuković

Fred Zeidler

 

 

Odbor GDCK Rijeka

 

Odbor GDCK Rijeka je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama skupštine.

Odbor GDCK Rijeka čine:

Kim Anić
Predsjednica
Suzana Janković
Dopredsjednica
Nađa Mađarević
Dopredsjednica
   
Milena Bačkov Kolonić član
Nada Badurina član
Snježana Buneta Skorup član
Mladen Hlača član
Lorena Marotti član
Karla Mušković član
Ivo Vidotto član
Fred Zeidler član

 

 

Počasni članovi Hrvatskog Crvenog križa

Licul Etelka

Badurina Nada

Simone Davor

Suzana Janković

 

Nadzorni odbor

 

Nadzorni odbor društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva.

 

Nadzorni odbor GDCK Rijeka čine:

Mirjana Boban
Predsjednica
Marija Franelić Član
Ivo Schubert Član

 

 

 

Radno – savjetodavna tijela

Temeljeći se članka 29. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Rijeka Skupština Gradskog društva Crvenog križa Rijeka ima 15 radnih tijela.

Radno – savjetodavno tijelo: Predsjednik/predsjednica: Broj članova:
Savjet darivatelja krvi – Izvršni odbor
Ivo Vidotto
37/13
Komisija za difuziju znanja o Ženevskim konvencijama
Ante Škrobonja
5
Komisija za zdravstveni odgoj
Fred Zeidler 
7
Komisija za prevenciju alkoholizma i drugih ovisnosti
Jagoda Dabo
7
Komisija za borbu protiv tuberkuloze i ostalih plućnih bolesti
Danijela Lakošeljac
7
Komisija za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline
Marin Glad
7
Komisija za rad mladih
Vesna Sochor
5
Komisija za socijalne aktivnosti i pomoći
Ljiljana Manola
5
Komisija Službe traženja
Nada Pirizović
5
Komisija za međuopćinsku, međugradsku, međužupanijsku i međunarodnu suradnju
Kim Anić
5
Komisija za priznanja i odlikovanja
Etelka Licul
5
Komisija za propagandu
Suzana Janković
5
Terenska jedinica Crvenog križa Rijeka “Dr. Ante Švalba”
Amra Ramić
 
Štab za provođenje akcija “Solidarnost na djelu”
Zdravko Roviš
11
Komisija za djelovanje u elementarnim i drugim masovnim nesrećama i oružanom sukobu i ratu
 
 
Suzana Jaković
  5
Klubovi Gradskog društva Crvenog križa Rijeka    
     
Klub 100 kapi
Sonja Maksan Trbović
 
Klub 25 – mladi darivatelji krvi
Antonija Buterin
 
Klub aktivista
Darinka Ban
 
Klub mladih
Katarina Prša
 
Voditeljica Kluba darivatelja krvi
Slavica Kraić
 

 

Zbog uspješnog provođenja i organiziranja aktivnosti Crvenog križa Rijeka imenuju se Komisije koje nisu predviđene po Statutu Gradskog društva Crvenog križa Rijeka:

  1. Komisija za interventne radove u objektu i parku Doma Crvenog križa
  2. Komisija za praćenje i provođenje radova na terenu Crvenog križa u Fužinama
  3. Komisija za izbor najuspješnijih likovnih i literarnih radova
  4. Komisija za pripremu i osposobljavanje interventnih ekipa
  5. Komisija za radne odnose
  6. Komisija za logistiku     

 

     

Prema Pravilniku o ustroju, pripremi i djelovanju Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama koji je donesen na Skupštini Hrvatskog Crvenog križa 21. saziva, na 5. sjednici održanoj dana 14.12.2016., a na snazi je od 11.1.2017., na sjednici Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka održanoj 12.1.2017.  i na 8. sjednici Odbora Gradskog društva Crvenog križa Rijeka održanoj 12.7.2017. imenovani su članovi Kriznog stožera – operativnog i koordinacijskog tijela Gradskog društva Crvenog križa Rijeka u kriznim situacijama:

  1. SUZANA JANKOVIĆ                Predsjednik Komisije za djelovanje u elementarnim i drugim masovnim nesrećama i oružanom sukobu i ratu
  2. ZDRAVKO ROVIŠ                  Predsjednik Štaba za provođenje akcije „Solidarnost na djelu“
  3. DARKO SAMBOL                  Predsjednik Komisije za pripremu i osposobljavanje  interventnih ekipa            
  4. JOSIP BRELIH                         Predsjednik Komisije za logistiku    

  Voditelji stručnih službi:   

       5. LIDIJA RUDAR                                    

       6. BLAŽENKA BUDIMIR

       7. JASMINKA STERNISA

       8. MELITA VUNDAĆ

       9. ANA DELONGA

      10. PETRA ŠULJIĆ                      Ravnateljica Crvenog križa Rijeka   

 

Financijski plan za 2020. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan za 2017

Financijski plan za 2016

Procedura stvaranja ugovornih obveza u Gradskom društvu Crvenog križa Rijeka

Odluka o izmjeni Procedure stvaranja ugovornih obveza

Pravilnik o blagajničkom poslovanju

Procedura naplate potraživanja

 

Strateške smjernice 2017.-2020.

Program rada za 2020.

Program rada 2019.

Program rada 2018.

Program rada 2017.

Godišnje izvješće 2016.

Izvješće o radu 2018.g.

Izvješće o radu 2017. 

Izvješće o radu 2016.

Izvješće o radu 2013.-2016.

Izvještće o radu Crvenog križa Rijeka, srpanj - prosinac 2015.g.

Aktivnosti povodom 135. obljetnice Crvenog križa Rijeka

 
Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu u financijske izvještaje za 2019. godinu, Izvještaj o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu u financijske izvještaje za 2018. godinu, Izvještaj o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za 2018.g.

Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu u financijske izvještaje za 2017. godinu, Izvještaj o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za 2017.g.

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2016. godinu

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2015. godinu

  

SJEDNICE ODBORA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA

POSLOVNIK O RADU ODGORA GDCK RIJEKA

Zapisnik s 14. sjednice - 1.2.2018.

Zapisnik s 15. sjednice - 28.2.2018.

Zapisnik s 16. sjednice - 20.3.2018.

Zapisnik sa 17. sjednice - 27.3.2018.

Zapisnik s 18. sjednice - 26.4.2018.

Zapisnik s 19. sjednice - 7.6.2018.

Zapisnik s 20. sjednice - 14.6.2018.

Zapisnik s 21. sjednice - 5.7.2018.

Zapisnik s 22. sjednice - 2.8.2018.

Zapisnik s 23. sjednice - 12.9.2018.

Zapisnik s 24. sjednice - 23.10.2018.

Zapisnik s 25. sjednice - 27.11.2018.

Zapisnik s 26. sjednice - 11.12.2018.

Zapisnik s 27. sjednice - 19.12.2018.

Zapisnik s 28. sjednice - 05.02.2019.

Zapisnik s 29. sjednice - 28.02.2019.

Zapisnik s 30. sjeednice - 14.3.2019.

Zapisnik s 31. sjednice - 20.3.2019.

Zapisnik s 32. sjednice - 28.3.2019.

Zapisnik s 33. sjednice - 29.3.2019.

Zapisnik s 34. sjednice - 17.4.2019.

Zapisnik s 35. sjednice - 12.6.2019.

Zapisnik s 36. sjednice - 11.7.2019.

Zapisnik s 37. sjednice - 25.9.2019.

Zapisnik s 38. sjednice - 5.11.2019.

Zapisnik s 39. sjednice - 10.12.2019.

Zapisnik s 40. sjednice - 18.12.2019.

Zapisnik sa 41. sjednice - 05.02.2020.

Zapisnik sa 42. sjednice - 27.02.2020.

Zapisnik sa 43. sjednice - 19.3.2020.

Zapisnik sa 44. elektronske sjednice

Zapisnik sa 45. elektronske sjednice

 

 TJEDAN CRVENOG KRIŽA

Program obilježavanja Tjedna Crvenog križa 08.-15. svibanj 2017.

Program obilježavanja Tjedna Crvenog križa 08. - 15. svibanj 2018.

Program obilježavanjaTjedna Crvenog križa 08. - 15. svibanj 2019.

 

PRAVILNICI

Pravilnik o korištenju GPS sustava

Pravilnik o korištenju sustava video-nadzora

 

ck-rijeka.hr koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Slažem se