Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka svoje djelovanje i rad temelji na odredbama Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. godine, Dopunskim protokolima Ženevskim konvencijama (Protokol I, Protokol II i Protokol III), Rezolucijama Međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te na načelu solidarnosti, načelima međunarodnog humanitarnog prava i temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

 Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa. U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnoga pokreta Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca i kao punopravni član Društva Crvenog križa Primorsko – goranske županije i saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka djeluje na području grada Rijeke te u gradovima Bakar, Kraljevica, Kastav i u općinama Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo.

Udruga nosi naziv «Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka »

Skraćeni naziv udruge glasi « GDCK Rijeka ».

Sjedište Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa je u Rijeci, Trg Republike Hrvatske 2/II.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka je neprofitna pravna osoba.

 

Znak Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka identičan je znaku Hrvatskog Crvenog križa. To je crveni križ na bijelom polju, koji se koristi u skladu sa Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. i njihovim Dopunskim protokolima - Protokol I, Protokol II i Protokol III (dalje u tekstu: Ženevske konvencije), Pravilima o upotrebi znaka Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca u nacionalnim društvima (izmijenjenim i dopunjenim 1991. godine), Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu i drugim propisima te rezolucijama Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o korištenju znaka i naziva crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala.

 

Uz znak se može staviti natpis Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka.

Zastava Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka identična je zastavi Hrvatskog Crvenog križa bijele boje pravokutnog ili kvadratnog oblika sa znakom crvenog križa u sredini. Znak crvenog križa je veličine razmjerne veličini zastave.

Pečat Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka je okrugla oblika sa znakom crvenog križa u sredini otisnut crvenom bojom, a uz rubni dio pečata je natpis: «Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka».

 


GDCK Rijeka ostvaruje neposrednu suradnju i ima pravo, ali i obvezu zastupati članstvo i njegove interese pri Društvu Crvenog križa Primorsko-goranske županije i Hrvatskom Crvenom križu te pri institucijama i tijelima na području djelovanja.

GDCK Rijeka u javnom životu gradova Rijeke, Bakra, Kraljevice i Kastva i općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo na području svoga djelovanja, djeluje na osnovu temeljnih načela Međunarodnog pokreta i neovisno je u svom djelovanju.

GDCK Rijeka surađuje s tijelima vlasti gradova Rijeke, Bakra, Kraljevice i Kastva i općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo na poslovima zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, obrane, civilne zaštite i dr. u svojstvu povlaštenog partnera na temelju odredbi Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te preuzetih međunarodnih ugovora i zaključaka konferencije Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

GDCK Rijeka surađuje s drugim udrugama i institucijama koje promiču i ostvaruju srodne humanitarne ciljeve i programe.

 

Članstvo u GDCK Rijeka je dobrovoljno neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

 


Skupština GDCK Rijeka

Skupština GDCK Rijeka je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika - zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.

 

Temeljem članka 21. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, Skupština Gradskog društva Crvenog križa Rijeka na sjednici održanoj 06.10.2020. donijela je Odluku o broju članove Skupštine budućeg mandata 2021.-2024. godine, prema kojoj su članovi Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka:

 

 

Anić Kim                  - Predsjednica

 

 

Badurina Nada

 

Ban Darinka

 

Buneta Skorup Snježana

 

Bušljeta Stanislava

 

Butorac Vedran

 

Ćorak Davor

 

Fatur Vida

 

Gašparović Babić Svjetlana

 

Grbac Radojka

 

Hlača Mladen

 

Janković Suzana

 

Jardas Arsen

 

Juretić Irena

 

Karaula Stipo

 

Kezić Ludmila

 

Klarica Marin

 

Kolonić Anamarija

 

Manola Ljiljana

 

Marotti Lorena

 

Mušković Karla

 

Pajdak Milan

 

Pinoza Kukurin Zorina

 

Ponte Vesna

 

Prpić Petar

 

Purković Vesna

 

Rončević Dobrica

 

Sanković Vukelić Anđelka

 

Sochor Vesna

 

Sterpin Mauro

 

Tibljaš Danijela

 

Vidotto Ivo

 

Wagner Hilda

 

Zeidler Fred

 

 

Odbor GDCK Rijeka

 Odbor GDCK Rijeka je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama skupštine.

Odbor GDCK Rijeka čine:

Kim Anić
Predsjednica
Nada Badurina
Dopredsjednica
Lorena Marotti
Dopredsjednica
   
Snježana Buneta Skorup član
Stanislava Bušljeta član
Radojka Grbac član
Stipo Karaula član
Karla Mušković član
Dobrica Rončević član
Ivo Vidotto član
Fred Zeidler član

 

 Počasni članovi Hrvatskog Crvenog križa

Badurina Nada

Suzana Janković

 

Nadzorni odbor

 

Nadzorni odbor društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva.

 

Nadzorni odbor GDCK Rijeka čine:

Danijela Sušanj
 
Ivo Schubert  
Marijan Vundać  

 

 

 

Radno – savjetodavna tijela

Temeljeći se članka 29. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Rijeka Skupština Gradskog društva Crvenog križa Rijeka ima 15 radnih tijela.

Radno – savjetodavno tijelo:   Broj članova:
Savjet darivatelja krvi
                             – Izvršni odbor
 
 
13
Komisija za difuziju znanja o Ženevskim konvencijama
 
3
Komisija za zdravstveni odgoj
 
5
Komisija za prevenciju alkoholizma i drugih ovisnosti
 
5
Komisija za borbu protiv tuberkuloze i ostalih plućnih bolesti
 
5
Komisija za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline
  5
Komisija za rad mladih
 
3
Komisija za socijalne aktivnosti i pomoći
 
3
Komisija Službe traženja
 
3
Komisija za međuopćinsku, međugradsku, međužupanijsku i međunarodnu suradnju
 
3
Komisija za priznanja i odlikovanja
 
3
Komisija za propagandu
 
3
Terenska jedinica Crvenog križa Rijeka “Dr. Ante Švalba”
   
Štab za provođenje akcija “Solidarnost na djelu”
  7
Komisija za djelovanje u elementarnim i drugim masovnim nesrećama i oružanom sukobu i ratu
 
 
poslove Komisije odrađuje Krizni stožer Gradskog društva Crvenog križa Rijeka
 
Klubovi Gradskog društva Crvenog križa Rijeka    
     
Klub 100 kapi
   
Klub 25 – mladi darivatelji krvi
   
Klub aktivista
   
Klub mladih
   
Voditeljica Kluba darivatelja krvi
   

 

Zbog uspješnog provođenja i organiziranja aktivnosti Crvenog križa Rijeka imenuju se Komisije koje nisu predviđene po Statutu Gradskog društva Crvenog križa Rijeka:

 1. Komisija za interventne radove u objektu i parku Doma Crvenog križa
 2. Komisija za praćenje i provođenje radova na terenu Crvenog križa u Fužinama
 3. Komisija za izbor najuspješnijih likovnih i literarnih radova
 4. Komisija za pripremu i osposobljavanje interventnih ekipa
 5. Komisija za radne odnose
 6. Komisija za logistiku     

 

     

Na temelju Pravilnika o ustroju, pripremi i djelovanju Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama koji je donesen na 5. sjednici Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 22. saziva održanoj 17. prosinca 2018. godine, na Skupštini Gradskog društva Crvenog križa Rijeka održanoj 06.10.2020. donesena je Odluka o članovima Kriznog stožera – operativnog i koordinacijskog tijela Gradskog društva Crvenog križa Rijeka u kriznim situacijama:

 1. Predsjednik Komisije za djelovanje u elementarnim i drugim masovnim nesrećama i oružanom sukobu i ratu                 
 2. Predsjednik Štaba za provođenje akcije „Solidarnost na djelu“      
 3. Predsjednik Komisije za pripremu i osposobljavanje  interventnih ekipa     
 4. Predsjednik Komisije za logistiku                                                                

            Voditelji stručnih službi Crvenog križa Rijeka:       

 1. Ravnatelj
 2. Voditelj odjela računovodstveno - financijskih poslova            
 3. Voditelj Službe traženja                                                                   
 4. Voditelj odjela za rad s mladima                                                   
 5. Voditelj odsjeka darivatelja krvi                                                    
 6. Voditelj odsjeka zdravstvenog odgoja                                                          

 Financijski plan za 2021. godinu

Financijski plan za 2020. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan za 2017

Financijski plan za 2016

Procedura stvaranja ugovornih obveza u Gradskom društvu Crvenog križa Rijeka

Odluka o izmjeni Procedure stvaranja ugovornih obveza

Odluka - izmjena članka 5. stavak 3. podstavak 1.

Pravilnik o blagajničkom poslovanju

Procedura naplate potraživanja

Plan nabave 2021. godina

Obavijest - nepostojanje sukoba interesa

Programske smjernice 2021.-2024.

Strateške smjernice 2017.-2020.

Program rada za 2021.g.

Program rada za 2020.

Program rada 2019.

Program rada 2018.

Program rada 2017.

Godišnje izvješće 2016.

Izvješće o radu 2019. - I. dio

Izvješće o radu 2019. - II dio

Izvješće o radu 2018.g.

Izvješće o radu 2017. 

Izvješće o radu 2016.

Izvješće o radu 2013.-2016.

Izvještće o radu Crvenog križa Rijeka, srpanj - prosinac 2015.g.

Aktivnosti povodom 135. obljetnice Crvenog križa Rijeka

 
Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu u financijske izvještaje za 2019. godinu, Izvještaj o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu u financijske izvještaje za 2018. godinu, Izvještaj o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za 2018.g.

Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu u financijske izvještaje za 2017. godinu, Izvještaj o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za 2017.g.

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2016. godinu

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2015. godinu

  

SJEDNICE ODBORA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA - 2017. do 2020.g.

POSLOVNIK O RADU ODGORA GDCK RIJEKA

Zapisnik s 14. sjednice - 1.2.2018.

Zapisnik s 15. sjednice - 28.2.2018.

Zapisnik s 16. sjednice - 20.3.2018.

Zapisnik sa 17. sjednice - 27.3.2018.

Zapisnik s 18. sjednice - 26.4.2018.

Zapisnik s 19. sjednice - 7.6.2018.

Zapisnik s 20. sjednice - 14.6.2018.

Zapisnik s 21. sjednice - 5.7.2018.

Zapisnik s 22. sjednice - 2.8.2018.

Zapisnik s 23. sjednice - 12.9.2018.

Zapisnik s 24. sjednice - 23.10.2018.

Zapisnik s 25. sjednice - 27.11.2018.

Zapisnik s 26. sjednice - 11.12.2018.

Zapisnik s 27. sjednice - 19.12.2018.

Zapisnik s 28. sjednice - 05.02.2019.

Zapisnik s 29. sjednice - 28.02.2019.

Zapisnik s 30. sjeednice - 14.3.2019.

Zapisnik s 31. sjednice - 20.3.2019.

Zapisnik s 32. sjednice - 28.3.2019.

Zapisnik s 33. sjednice - 29.3.2019.

Zapisnik s 34. sjednice - 17.4.2019.

Zapisnik s 35. sjednice - 12.6.2019.

Zapisnik s 36. sjednice - 11.7.2019.

Zapisnik s 37. sjednice - 25.9.2019.

Zapisnik s 38. sjednice - 5.11.2019.

Zapisnik s 39. sjednice - 10.12.2019.

Zapisnik s 40. sjednice - 18.12.2019.

Zapisnik sa 41. sjednice - 05.02.2020.

Zapisnik sa 42. sjednice - 27.02.2020.

Zapisnik sa 43. sjednice - 19.3.2020.

Zapisnik sa 44. elektronske sjednice

Zapisnik sa 45. elektronske sjednice

Zapisnik sa 46. sjednice - 9.6.2020.

Zapisnik sa 47. elektronske sjednice

Zapisnik sa 48. sjednice - 2.9.2020.

Zapisnik sa 49. sjednice - 28.9.2020.

Zapisnik sa 50. elektronske sjednice

Zapisnik sa 51. sjednice - 6.10.2020.

Zapisnik sa 52. elektronske sjednice

Zapisnik sa 53. elektronske sjednice

Zapisnik sa 54. sjednice - 21.12.2020.

Zapisnik sa 55. elektronske sjednice

 

 SJEDNICE ODBORA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA - 2021. 2024.G.

Zapisnik sa 1. sjednice - 28.01.2021.

Zapisnik sa 2. e-sjednice

 

 

 

 TJEDAN CRVENOG KRIŽA

Program obilježavanja Tjedna Crvenog križa 08.-15. svibanj 2017.

Program obilježavanja Tjedna Crvenog križa 08. - 15. svibanj 2018.

Program obilježavanjaTjedna Crvenog križa 08. - 15. svibanj 2019.

 

PRAVILNICI

Pravilnik o korištenju GPS sustava

Pravilnik o korištenju sustava video-nadzora

 

ck-rijeka.hr koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Slažem se